Notes


Thursday, November 12, 2009

Vi Điều Khiển AVR ATmega128 - AVR microcontroller

Một số tài liệu về vi điều khiển AVR và FPGA.
(This is some documents about Atmel AVR microcontroller, FPGA chip in Vietnamese.)


1. Vi Điều Khiển AVR - ATmega128 -© Lê Trung Thắng 2010


2. THIẾT KẾ MÁY ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN AVR VÀ IC ADE77543. GIỚI THIỆU BOARD FPGA Spartan 3E


No comments: